JUŽNÉ SLOVENSKO ( máj – august 2012 ).

Krátká správa z dvoch ciest na južné Slovensko.

I. Termín: 19.05.2012

Tento krátký čas som využil na priezkum potokov Olvár u Tešmaku a Veľkého potoka asi 4 km nad Vinicou. Chcel som vyskúšať vo Veľkom potoku čo sa dá chytiť na udicu. Šlo to veľmi ťažko, pretože v potoku bolo málo vody a bola čistá ( ryby ma videli ). Iba na jednom mieste bola hlbšia, kde sa mi podarilo chytiť jedného malého jalca hlavatého ( Leuciscus cephalus ). Do skúšobnej sieťky som chytil dve malé mreny, pravdepodobne  mreny severné ( Barbus barbus ). Viac by ma potešilo, keby to boli mreny škvrnité ( po starom mrenica ) ( Barbus meridionalis petenyi ). Olvár bol zaujímavý tým, že som v jeho koryte zastihol jednu užovku fŕkanú ( Natrix tessellata ) ako plává na hladine s ulovenou rybou. A hneď na to som na brehu našiel mláďa užovky stromovej ( Zamenis longissimus ). Fotky rýb za mi z tejto cesty vymazali.

Mreny z Veľkého potoka a samotný potok asi 4 km nad Vinicou. Veľký potok nad Vinicou.

 

Termín: 10.08.2012

Pretože som v máji vymazal fotky z cesty, tak som zašiel ešte raz prezkúmať prepojovací kanál potoku Olvár s Ipľom, pred Tešmakom. Už v máji v ňom bolo pre sucho málo vody ale stále pretekal. Teraz už zostali iba oddelené jazierká a v nich som našiel dole uvedené ryby. Raz som zabehol i na Šomoš a podarilo sa mi nájsť jedno mláďa krátkonožky štíhlej   ( Ablepharus kitaibelii ).

1. Karas krpatý ( Carassius carassius morpha humilis, Heckel ,1840 )

2. Pleskáč vysoký ( Abramis brama danubii, Pavlov, 1956 )

3. Plotica perleťová ( Rutilus meidingeri, pravdepodobne, Heckel 1851 )

4. Plž severný ( Cobitis taenia )

Karas krpatý ( Carassius carassius morpha humilis, Heckel ,1840 ). Pleskáč vysoký ( Abramis brama danubii, Pavlov, 1956 ). Pravdepodobne plotica perleťová ( Rutilus meidingeri ). Plž severný ( Cobitis taenia ), veľmi hojná ryba.

Termín: 11.08.2012

Miesto priezkumu: Veľký potok medzi Dolinkou a Kosihami nad Ipľom a brod asi 300 m nad Vinicou ( betonová stena ). Potešilo ma, že i za takto nízkého stavu vody som našiel miesta hlboké až 1,5 m, kde ryby majú šancu prečkať sucho. Nájdené ryby:

1. Hrúz podunajský ( Gobio gobio obtusirostris )

2. Polotica zakarpatská ( Rutilus rutilus carpathorossicus )

3. Jalec maloústý ( Leuciscus leuciscus )

4. Jalec hlavatý ( najviac ) ( Leuciscus cephalus )

5. Lopatka dúhová ( Rhodeus sericeus )

7. Čík európský ( Misgurnus fossilis )

8. Slíž severný ( Noemacheilus barbatulus )

9. Pĺž severný ( Cobitis taenia )

10. Mrena severná (Barbus barbus ) alebo škvrnitá ( po starom mrenica ) ( Barbus meridionalis  petenyi? )

Jalce hlavaté ( Leuciscus cephalus ).  Hore lopatka, uprostred hrúzy a pod nimi býčko.Asi 30 cm veľký čík európský ( Misgurnus fossilis ). Jalec maloústý ( Leuciscus leuciscus ).Mrena alebo mrenica?  Raky som našiel až nad Vinicou. Asi to je rak riečný. Jedno z najhĺbších miest potoka. Jeden z dlhých úsekov s minimom vody.  Divoký úsek potoka. Úsek tesne nad prepadliskom. Príroda okolo potoka. Opustené vinohrady v Dolinke. Terén z blízka. Podložie je opuka. Vyschnutý močiar v Ipeľ. Predmostí.Nepriechodná zelená džungla v močiary. Lúka vedľa „Ryžoviska“ západne Ip. Predmostia.

This entry was posted in Poznámky z ciest, Slovensko. Bookmark the permalink.